اقامت در پرتغال از طریق خرید ملک | BookMarking Page
1
اروپا با سایقه ی طولانی در آموزش هدف بسیاری برای ادامه تحصیلات و مهاجرت می باشد. ۱- اتباع خارجی که با هدف تحقیقات علمی به کشور آمده اند؛ در صورتی که فرد با این هدف درخواست اجازه اقامت نماید و مشمول دریافت اجازه برای تحقیقات علمی گردد، از نهاد و سازمان مرتبط با تحقیقات علمی (وزارت فرهنگ و گردشگری، وزارت نیرو، دانشگاه ها و غیره،) باید مجوز دریافت نموده و در صورتی که مشمول دریافت مجوز نگردند، می ب
What is Bookmarking Page?

Bookmarking Page is a website where you can bookmark your favorite Dofollow links and manage them easily.