1
آهنگ از محمد همدم است که برای مهاجرین را استرالیا سروده. طبق این قانون، رسیدگی به تقاضای پناهندگی باید حداکثر تا شش ماه انجام گیرد و در موارد بسیار دشوار و پیچیده بیشتر از ۱۸ ماه طول نکشد. در حال حاضر مالتا با داشتن استانداردهای بالای زندگی، امنیت ، آب وهوای عالی، ارزش بالای پولی و ثبات اقتصادی مورد توجه بسیاری از مهاجران به اروپا قرار گرفته است.در حال حاضر خرید پاسپورت دوم از طریق